Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bezpieczniwsieci.edu.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 2022-04-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Kursy e-learningowe dostępne na stronie nie są w pełni dostosowane do wymagań dostępności cyfrowej (nie do wszystkich elementów można dotrzeć bez użycia myszki, nawigacja dla czytnika ekranu nie jest intuicyjna).
Jeśli masz kłopot z dostępem do tych treści, zadzwoń do nas lub napisz e-mail. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z materiałami.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gańko, adres e-mail: katarzyna.ganko@nask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 882 364 280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy mieści się w dwóch różnych lokalizacjach:

Budynek przy ul. Kolskiej 12, 01-045 Warszawa

Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą 2 wejścia, od ul. Kolskiej (wejście główne) oraz od ul. Spokojnej. Wejście główne pozwala na swobodny wjazd wózkami. W pobliżu głównego wejścia znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do budynku znajduje się recepcja. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku znajdują się dwie windy. Drzwi windy są automatyczne przesuwne. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny.
Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, kontrastowe, o średnicy ok. 20 mm, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu recepcji.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy NASK. Usługa jest bezpłatna dla osób Głuchych.

Budynek przy ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi wejście od ul. Stawki. Wejście główne pozwala na swobodny wjazd wózkami. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w garażu podziemnym.
Po wejściu do budynku znajduje się recepcja. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi kartą magnetyczną, przez które może przejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku znajdują się dwie windy. Drzwi windy są automatyczne przesuwne. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa umożliwia łatwą identyfikację dźwigu.
Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po prawej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, kontrastowe, o średnicy ok. 20 mm, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu.