Regulaminy

Pobierz

Regulamin Projektu Edukacyjnego „Bezpieczni w sieci”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin projektu edukacyjnego „Bezpieczni w sieci” (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w tym projekcie (dalej: „Projekt”).
 2. W ramach Projektu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu oraz otrzymują certyfikaty, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Cele Projektu:
  1. Przekazanie nauczycielom i uczniom wiedzy z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.
  2. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.
  3. Uświadomienie młodym ludziom na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.
  4. Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.
  5. Promowanie pozytywnych zachowań w sieci wśród młodzieży.
 4. Definicje:
  • Organizator – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy  (dalej również: NASK-Państwowy Instytut Badawczy).
  • Projekt – przedsięwzięcie edukacyjne pod nazwą „Bezpieczni w sieci”, mające na celu propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu, realizowane przez Organizatora.
  • Strona internetowa Projektu – strona www, prezentująca Projekt, dostępna pod adresem https://bezpieczniwsieci.edu.pl
  • Edycja Projektu, Edycja – okres przeznaczony na realizację Projektu, mierzony datami pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, wyznaczonymi przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
  • Edukacyjna platforma e-learningowa – część Projektu, dostępna po zalogowaniu, zawierająca bezpłatne kursy edukacyjne i testy sprawdzające.
  • Uczestnik Projektu  – osoba pełnoletnia, która zawodowo zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia, która ponadto dokonała rejestracji i aktywacji konta na Edukacyjnej platformie e-learningowej (dalej także: „Nauczyciel”)
  • Uczeń – osoba ucząca się, powyżej 13 roku życia, która otrzymała dane logowania do Edukacyjnej platformy e-learningowej od Nauczyciela.
  • Formularz rejestracyjny – formularz, umożliwiający założenie i aktywację konta Nauczyciela, aby uzyskać dostęp do treści na Edukacyjnej platformie e-learningowej.
  • Kursy e-learningowe – kursy, obejmujące wiedzę z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu, zamieszczone na Edukacyjnej platformie e-learningowej, dostępne dla Nauczyciela i Ucznia.
  • Certyfikat ukończenia kursu – dostępny dla Nauczyciela oraz Ucznia po zrealizowaniu Kursu e-learningowego i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę.
  • Certyfikat udziału w projekcie – dostępny dla Nauczyciela stanowi potwierdzenie realizacji kursów z uczniami w danej edycji, wydawany na zakończenie każdej Edycji.

§ 2. Adresaci projektu

Adresatami projektu są:

 1. Wszyscy nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, bibliotekarze ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17), działających na terenie Polski, zajmujący się edukacją dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia, tj.
  • uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej,
  • uczniów szkół ponadpodstawowych.
 2. Młodzież powyżej 13 roku życia: uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

§ 3. Zobowiązania Organizatora Projektu

 1. Organizatorem Projektu „Bezpieczni w sieci” jest NASK-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolskiej 12, 01-045 Warszawa, nr KRS: 0000012938,
 2. Organizator zobowiązuje się do:
  1. nieodpłatnego udostępnienia, utrzymywania i aktualizowania strony internetowej Projektu wraz z jej zawartością,
  2. udostępnienia na stronie internetowej Projektu formularza rejestracji, umożliwiającego udział w Projekcie,
  3. przyłączenia do Projektu wszystkich zainteresowanych Nauczycieli, którzy dokonają poprawnej rejestracji,
  4. udostępnienia Nauczycielom zarejestrowanym na Edukacyjnej platformie e-learningowej bezpłatnych kursów edukacyjnych, obejmujących wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu,
  5. udostępnienia Uczniom na Edukacyjnej platformie e-learningowej bezpłatnych kursów edukacyjnych, obejmujących wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu. Dostępem do kursów dla Uczniów zarządza Nauczyciel. Nauczyciel, który zarejestruje się do udziału w Projekcie będzie miał możliwość wygenerowania anonimowych dostępów do kursów dla Uczniów,
  6. udostępnienia i/lub wydania Certyfikatów po spełnieniu warunków ich otrzymania,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niezawinione usterki techniczne, powodujące błędy oraz czasowe ograniczenie dostępności strony internetowej Projektu i jej zawartości, a także za nieprawidłowe działanie urządzeń Nauczycieli i Uczniów,
  2. błędne lub nieprawdziwe dane, podane podczas rejestracji Nauczyciela.

§ 4. Zasady udziału w Projekcie

 1. W ramach Projektu Edukacyjnego "Bezpieczni w sieci" Uczestnicy Projektu mogą zrealizować kursy e-learningowe z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.
 2. Proces rejestracji do udziału w Projekcie
  1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
  2. Do udziału w Projekcie mogą zgłosić się wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające warunki § 2 pkt 1.
  3. Zgłoszenie udziału do Projektu wymaga:
   • poprawnego wypełnienia formularza rejestracji na Edukacyjnej platformie e-learningowej na Stronie internetowej Projektu
   • zaakceptowania „Regulaminu projektu Bezpieczni w sieci”
   • zaakceptowania „Regulaminu korzystania z portalu e-learningowego”
   • zaakceptowania oświadczenia otrzymania „Zgody dyrekcji placówki na udział w Projekcie”
   • zaakceptowania „Polityki prywatności platformy e-learningowej Bezpieczni w sieci”.
  4. Formularz rejestracyjny obejmuje następujące dane:
   • Imię i nazwisko,
   • adres e-mail, z którego korzysta użytkownik,
   • miejscowość i województwo,
   • dane placówki oświatowej,
   • stanowisko.
  5. Podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych danych przez Uczestnika Projektu może skutkować jego wyłączeniem z Projektu.
  6. Ukończenie procesu rejestracji wymaga kliknięcia linku aktywacyjnego, który będzie automatycznie wysłany na adres e-mail, podany podczas rejestracji.
  7. Aktywacja konta oznacza uzyskanie statusu „Uczestnika Projektu”.
  8. Jeden Nauczyciel może dokonać rejestracji więcej niż raz, jeżeli pracuje w więcej niż jednej placówce. Nauczyciel może wówczas utworzyć oddzielne konto (oraz podać osobny adres e-mail) dla każdej placówki.
  9. W przypadku problemów technicznych przy procesie rejestracji lub dostępie do kursów e-learningowych należy kontaktować się z Organizatorem poprzez dane kontaktowe podane na stronie Projektu.
 3. Udział w kolejnych Edycjach Projektu
  1. Edycja mierzona jest dniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, wyznaczonymi przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
  2. Konta wszystkich Uczestników Projektu udostępniane są w każdej kolejnej Edycji automatycznie.
  3. Na początku każdej Edycji Nauczyciel może:
   • zachować klasę i Uczniów w nowej Edycji (Uczniowie mają aktywne konta i mogą kontynuować realizację Kursów)
   • usunąć klasę i Uczniów (Uczniowie tracą dostęp do platformy)
  4. Po usunięciu klasy, nie ma możliwości ponownego jej przywrócenia, a Nauczyciel traci możliwość zarządzania daną grupą.
  5. W każdej Edycji Projektu, zliczane są postępy realizacji Kursów, udostępnionych Uczniom wyłącznie z aktywnymi kontami. Postępy mierzone są stosunkiem liczby uczniów, którzy zrealizowali dany Kurs w danej edycji do ogólnej liczby uczniów we wszystkich klasach Nauczyciela w tej Edycji.
  6. Zakończenie Edycji jest równoznaczne z wydaniem/udostępnieniem Nauczycielowi „Certyfikatu udziału w projekcie" (§ 4 pkt 7).
 4. Ochrona danych Ucznia
  1. Uczestniczenie przez Uczniów w kursach e-learningowych nie wymaga od nich rejestracji. Organizatorzy nie zbierają żadnych danych Uczniów.
  2. „Konta” Uczniów tworzone są przez system w chwili zakładania klasy przez Nauczyciela.
   Nauczyciel wpisuje liczbę uczniów w klasie i otrzymuje listę loginów i haseł, które stanowią ciąg znaków alfanumerycznych. Nauczyciel może pobrać listę Uczniów w formacie pliku xlsx, zapisać na własnym urządzeniu i wówczas może na własny użytek przypisać dane identyfikujące Ucznia. Za dane identyfikujące w pliku, przypisane na własny użytek i zapisane na urządzeniu odpowiada wyłącznie Nauczyciel.
  3. Na platformie nie ma możliwości edycji danych Ucznia, ani nie jest możliwe jakiekolwiek działanie, zmierzające do jego identyfikacji.
 5. Dostęp do treści
  1. Podczas trwania Projektu każdy Nauczyciel otrzymuje bezpłatny, nielimitowany dostęp do Kursów e-learningowych, obejmujących wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.
  2. Oprócz Kursów Nauczyciela na platformie dostępne są także Kursy dedykowane Uczniom, tj. osobom spełniającym warunki § 2 pkt 2. Tematyka Kursów jest analogiczna, lecz dostosowana do wieku Ucznia.
  3. Nauczyciel może bez ograniczeń przeglądać i realizować własne Kursy oraz przeglądać Kursy Uczniów.
  4. Kursy Uczniów, dostępne do przeglądania dla Nauczyciela są dostosowane do typu placówki, którą Nauczyciel wskazał podczas rejestracji:
   • nauczyciele szkół podstawowych uzyskają dostęp do kursów przeznaczonych dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych,
   • nauczyciele szkół ponadpodstawowych uzyskają dostęp do kursów przeznaczonych dla klas szkół ponadpodstawowych.
  5. Uczeń będzie mógł przeglądać i realizować własny Kurs wyłącznie podczas trwania Edycji, po spełnieniu poniższych warunków:
   1. otrzymaniu dostępu do platformy od Nauczyciela w postaci: linku, loginu i hasła,
   2. zrealizowaniu przez Nauczyciela w pełni swojego Kursu, odpowiadającego tematycznie  Kursowi Ucznia i pomyślnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę
   3. udostępnieniu przez Nauczyciela Kursu Uczniom
   4. przypisaniu Ucznia do Edycji
  6. Uczeń będzie mógł przeglądać własne kursy pomiędzy Edycjami (w czasie wakacji), ale bez możliwości ich realizacji/ukończenia.
  7. Uczeń utraci dostęp do Kursów z chwilą, gdy Nauczyciel:
   1. usunie Ucznia z utworzonej klasy
   2. usunie klasę Ucznia
 6. Warunki otrzymania przez Nauczyciela Certyfikatu ukończenia kursu
  1. Nauczyciel otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, kiedy wypełni wszystkie poniższe zobowiązania:
   1. ukończy wybrany Kursy e-learningowy dla Nauczyciela,
   2. pomyślnie zaliczy test sprawdzający wiedzę, przypisany do Kursu,
  2. Certyfikat będzie możliwy do pobrania na Edukacyjnej platformie e-learningowej po spełnieniu wszystkich warunków, wymienionych w pkt. 6.1.
 7. Warunki otrzymania przez Nauczyciela Certyfikatu udziału w projekcie, potwierdzającego realizację kursów z uczniami
  1. „Certyfikat udziału w projekcie" będzie możliwy do pobrania na Edukacyjnej platformie e-learningowej na zakończenie każdej Edycji.
  2. Na Certyfikacie udziału w projekcie wykazuje się:
   • ramy czasowe Edycji (np. rok szkolny 2021/2022) oraz datę wystawienia Certyfikatu
   • liczbę wszystkich uczniów ze wszystkich klas utworzonych przez Nauczyciela, z aktywnymi kontami danej Edycji
   • nazwy kursów, udostępnionych Uczniom
   • wartość, wyrażoną procentowo, obrazującą stopień realizacji każdego Kursu (stosunek liczby uczniów, którzy zrealizowali dany Kurs w danej edycji do ogólnej liczby uczniów we wszystkich klasach Nauczyciela w tej Edycji).
  3. Przez cały czas trwania Edycji na Edukacyjnej platformie e-learningowej widoczne będą bieżące wartości, które zostaną wykazane na Certyfikacie udziału w projekcie. Wartości są zmienne względem aktualnej liczby Uczniów oraz zrealizowanych przez nich Kursów.
  4. W dacie określonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, jako „zakończenie roku szkolnego” – bieżące wartości zostaną utrwalone, a Certyfikat udziału w projekcie będzie możliwy do pobrania w formie dokumentu pdf. Od tej pory nie ma żadnej możliwości zmian wartości na dokumencie, ani po stronie systemu, ani przez obsługę Projektu.
  5. Po udostępnieniu Certyfikatu udziału w projekcie, wszelkie zmiany w liczbie klas i Uczniów nie wpłyną już na wartości, wykazane na Certyfikacie.
  6. Po udostępnieniu Certyfikatu udziału w projekcie, Uczniowie z aktywnymi kontami mogą przeglądać własne Kursy, ale bez możliwości ich realizacji/ukończenia.
 8. Certyfikat ukończenia kursu dla Ucznia
  1. Uczeń może otrzymać Certyfikat do każdego Kursu, który ukończy i pomyślnie zaliczy test sprawdzający wiedzę.
  2. Certyfikat Ucznia będzie możliwy do pobrania tylko przez Nauczyciela, z konta Nauczyciela.
  3. Ze względu na ochronę danych osobowych Ucznia, certyfikat przewidziany dla Ucznia będzie mieć pustą sekcję, przeznaczoną do wpisania imienia i nazwiska po jego wydrukowaniu.
  4. Po ukończeniu Kursu i pomyślnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę przez Ucznia, zostanie mu wyświetlony komunikat, aby zgłosił się po Certyfikat do swojego Nauczyciela.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Projektu „Bezpieczni w sieci” wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r. wraz z publikacją na stronie https://bezpieczniwsieci.edu.pl. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym warunków udziału w Projekcie. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu ich opublikowania na stronie Projektu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest zawsze na Stronie internetowej Projektu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Projektu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Polsce.
 4. Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować do Organizatorów poprzez dane kontaktowe podane na stronie Projektu.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych w projekcie

 1. Dane osobowe Uczestników Projektu są przetwarzane na zasadach określonych w „Polityce prywatności platformy e-learningowej Bezpieczni w sieci”, opublikowanej na stronie https://bezpieczniwsieci.edu.pl.
Pobierz

Pobierz

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej Bezpieczni w sieci.

obowiązujący od dnia 01.04.2022 r.

§ 1. [Postanowienia ogólne]

 1. Platforma e-learningowa Bezpieczni w sieci, dostępna pod adresem https://bezpieczniwsieci.edu.pl/ (dalej: „Platforma”) prowadzona jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „Właściciel”).
 2. Regulamin (dalej: ”Regulamin”) określa zasady korzystania z Platformy, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron oraz zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności.
 3. Definicje:
  1. Użytkownik - osoba fizyczna, która otrzymała prawo do korzystania z Platformy, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych;
  2. Konto Użytkownika (dalej: „Konto”) - zestaw danych zawierających np. imię, nazwisko, adres e-mail lub anonimowy login jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Platformy i zawartych w nim Treści Edukacyjnych;
  3. Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika i umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie na Platformie;
  4. Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania jego konta lub wygenerowany automatycznie podczas tworzenia dostępu dla anonimowego konta i łącznie z loginem autoryzujący w procesie logowania;
  5. Treści Edukacyjne (dalej: „Treści”) - materiały edukacyjne zamieszczone na Platformie, mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe, Flash oraz wszelkie inne tego typu zasoby);
  6. Kurs - wyodrębniona część Treści tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym;
  7. Certyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający ukończenie wymaganych kursów Użytkownika generowany po spełnieniu warunków realizacji, określonych w Regulaminie Projektu „Bezpieczni w sieci”;
  8. Regulamin Projektu „Bezpieczni w sieci”- dokument, określający warunki uczestnictwa i realizacji, zamieszczony na stronie https://bezpieczniwsieci.edu.pl/
  9. Cookies lub Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Platformy;
  10. Cookies Właściciela - oznacza Cookies zamieszczane przez Właściciela, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem Platformy;
  11. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Właściciela, za pośrednictwem strony internetowej Platformy.
 4. Treści zamieszczone na Platformie przeznaczone są dla osób fizycznych zawodowo związanych z edukacją młodzieży szkolnej oraz dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
 5. Użytkownik korzystający z Platformy, który rejestruje się i chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Platformy, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Platformy jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Właściciel  oświadcza, że Platforma jest stworzona i modernizowana wedle najlepszej wiedzy Właściciela, z należytą starannością.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Platformy, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymagań technicznych korzystania z Platformy.
 9. Właściciel dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych.

§ 2. [Rejestracja na Platformie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych]

 1. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Platformy.
 2. Treści Edukacyjne zawarte na Platformie są bezpłatne.
 3. Dostęp do Kursów i innych Treści Edukacyjnych jest możliwy po zalogowaniu się na Platformie.
 4. Podczas rejestracji na Platformie można wybrać jeden typ Użytkownika: „nauczyciel”, określając dalej status tej roli (np. dyrektor, pedagog, nauczyciel przedmiotu).
 5. Osoby będące uczniami nie dokonują rejestracji. Konta uczniów są anonimowe i tworzone w systemie przez zarejestrowanego nauczyciela. Loginy i hasła uczniów generowane są automatycznie i stanowią kombinację niespecyficznych znaków, potrzebnych do przepisania podczas logowania.

§ 3. [Prawa i obowiązki Użytkownika]

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy, w tym zawartych tam Treści Edukacyjnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji konta, uzyskania Certyfikatu (po spełnieniu warunków realizacji, określonych w Regulaminie Projektu „Bezpieczni w sieci”), usunięcia konta z Platformy. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się na Platformę i korzystania z Treści Edukacyjnych. Użytkownik, który nie dokonywał rejestracji, a otrzymał anonimowy dostęp nie ma prawa do edycji i usuwania danych.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas rejestracji i aktualizacji konta, niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy ulegną one zmianie, bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim, zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety w trakcie korzystania z Platformy oraz przestrzegania innych postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Platformy i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie, kopiować, rozpowszechniać lub udostępniać Treści Edukacyjnych zawartych na Platformie do celów innych niż edukacyjne, umyślnie lub nieumyślne destabilizować działania Platformy np. poprzez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwać luk w zabezpieczeniach i wykorzystywać ich do ataków na Platformę lub dostęp do Treści.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać usług oferowanych przez Platformę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela.

§ 4. [Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Platformy]

 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom na Platformie są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Właściciela.
 2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Platformy, jej prawidłowego działania oraz aktualności i poprawności merytorycznej zamieszczonych tam Treści Edukacyjnych.
 3. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik związane z użytkowaniem Platformy, w szczególności wynikłe z:
  1. nieprawidłowego działania Platformy lub jej niedostępności np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej;
  2. innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów trzecich;
  3. udostępnienia z winy Użytkownika Loginu i/lub Hasła podmiotom trzecim.
 4. Właściciel nie będzie uczestniczył ewentualnych sporach między Użytkownikami lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.
 6. Właściciel ma prawo do zablokowania lub w wyjątkowo rażących przypadkach również do usuwania bez powiadamiania kont Użytkowników łamiących Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Platformy.
  Zniesienie blokady następuje automatycznie po upłynięciu ustalonego wcześniej terminu, może też nastąpić wcześniej, pod warunkiem zobowiązania się Użytkownika do zaprzestania działań sprzecznych z Regulaminem i dalszego jego przestrzegania.

§ 5. [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i  akceptuje treść dokumentów:  Polityka prywatności, Regulamin Projektu „Bezpieczni w sieci”, których aktualne brzmienie dostępne jest na stronie internetowej https://bezpieczniwsieci.edu.pl/.
 3. NASK-PIB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Platformy, z wykorzystaniem adresu e-mail: iod@nask.pl.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Platformy.
 4. Zmiany w niniejszej Regulaminie wprowadzane będą poprzez zamieszczenie przez Właściciela jej aktualnej treści, dostępnej na Platformie.
 5. Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
Pobierz

Pobierz

Polityka prywatności platformy e-learningowej Bezpieczni w sieci.

obowiązuje od 01.04.2022 r.

1. Informacje o platformie bezpieczniwsieci.edu.pl

 1. Bezpieczni w sieci to otwarta platforma edukacyjna kursów w zakresie bezpieczeństwa w internecie, umieszczona pod adresem https://bezpieczniwsieci.edu.pl/ (dalej: „Platforma”).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od użytkowników Platformy jest: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK - PIB”).
 3. NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@nask.pl;
 4. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Informacje w formularzach.

 1. Platforma przetwarza informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym jego dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. typ użytkownika (uczeń/nauczyciel/inny);
  4. ID użytkownika.
 2. Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu rejestracyjnym nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za uprzednią zgodą użytkownika Platformy, wyrażoną w momencie rejestracji.
 4. Dane podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celach:
  1. umożliwienia rejestracji na Platformie oraz korzystania z wszystkich jej funkcjonalności;
  2. obsługi uczestnictwa w kursach e-learningowych;
  3. obsługi udostępniania kursów;
  4. otrzymania certyfikatu;

3. Udostępnienie danych.

Dane osobowe użytkowników Platformy podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przekazywane:

 1. organom publicznym i innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 2. dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe świadcząc NASK-PIB usługi o charakterze technicznym, obsługując sieć telekomunikacyjną, systemy teleinformatyczne lub udostępniają NASK-PIB narzędzia teleinformatyczne oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 3. operatorom pocztowym i kurierom w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki materiałów edukacyjnych.

4. Uprawnienia użytkowników Platformy.

 1. Dane osobowe użytkowników Platformy będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania albo do czasu udziału użytkownika w projekcie Bezpieczni w sieci.
 2. Każda z wyrażonych zgód może być odwołana w dowolnym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika.
 3. Każdemu użytkownikowi Platformy przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 4. Każdemu użytkownikowi Platformy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Informacja o plikach cookies.

 1. Portal korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NASK-PIB.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są m. in. w celach  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Na stronie używane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". „Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze strony lub wyłączenia programu przeglądania stron internetowych. "Stałe" pliki są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 6. Na naszej stronie internetowej znajdują się pliki cookies tworzone przez firmy trzecie, z usług których korzystamy :
  • Google Inc.
   W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów.
   Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Platformy.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

7. Zmiany w Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących na podstawie przepisów prawa. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, w szczególności z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zmiany w niniejszej Polityce wprowadzane będą poprzez zamieszczenie przez NASK-PIB jej aktualnej treści, dostępnej na Platformie pod adresem https://bezpieczniwsieci.edu.pl/.

Pobierz